Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube

Запобігання корупції

Затверджено наказом
Генерального директора
ПрАТ «Укргідроенерго»
№ 82-н  від «20» березня 2018р.

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»

 

ПРЕАМБУЛА

 

Цією Антикорупційною програмою ПрАТ "Укргідроенерго" (далі – Товариство) проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Антикорупційна програма ПрАТ "Укргідроенерго" (далі – Антикорупційна програма) є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства.

 

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 75 від 02.03.17 року "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи", відповідно до юридичного статусу Товариства.

 

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

 

4. Антикорупційна програма затверджується та вводиться в дію наказом Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" після її обговорення з працівниками і посадовими особами Товариства, та погодження із Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля України.

 

5. Реалізація Антикорупційної програми розрахована на 3 роки. Термін перегляду цієї редакції, а також затвердження і введення в дію наступної редакції Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" – 01 квітня 2021 року.

 

6. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для всіх працівників та ділових партнерів Товариства на офіційному веб-сайті ПрАТ "Укргідроенерго".

 

ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи посадових осіб (відповідно до пункту 3 частини 1 Статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"), Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", працівників та керівників відокремлених структурних підрозділів (філій).

 

2. Антикорупційна програма також застосовується Товариством у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго";

2) посадова особа Товариства, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

3) фахівці філій (відокремлених структурних підрозділів), на котрих покладено обов'язки з виконання заходів щодо реалізації положень антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго";

4) посадові особи всіх рівнів та інші працівники Товариства.

 

ІІІ. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності ПрАТ "Укргідроенерго"

 

1. ПрАТ "Укргідроенерго" забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

 

2.  Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності ПрАТ "Укргідроенерго";

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Товариства.

 

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами ПрАТ "Укргідроенерго" є:

1) ознайомлення всіх нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції (згідно з окремо затвердженим Генеральним директором Товариства планом навчання);

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів в межах повноважень підрозділу з реалізації антикорупційної програми, визначених чинним законодавством;

3) положення обов'язкового дотримання Антикорупційної програми, закріпленого в Колективному договорі, правилах внутрішнього розпорядку, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників та договорах і угодах, які укладаються ПрАТ "Укргідроенерго" з діловими партнерами (далі – антикорупційні застереження);

4) критерії обрання ділових партнерів (відповідно до вимог чинного законодавства);

5) обмеження щодо підтримки Товариством політичних партій та щодо здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення цієї Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики, що включають в себе обмеження, обов'язки і заборони для працівників і посадових осіб;

10) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ПрАТ "Укргідроенерго"

 

1. Товариство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

 

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

 

3. Оцінка корупційних ризиків в Товаристві проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої та положення про її діяльність затверджуються Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго".

До складу Комісії входять Уповноважений (голова Комісії), керівники структурних підрозділів Товариства, а також інші працівники, визначені Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Товариства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Товаристві.

 

4. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників ПрАТ "Укргідроенерго".

 

5. Корупційні ризики у діяльності Юридичної особи поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Товариства.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Товариство перебуває у ділових правовідносинах, законодавчій неврегульованості діяльності юридичних осіб у сферах публічних закупівель, відчуження майна та вторинних ресурсів, тощо.

 

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією відповідно до положення про її діяльність здійснюються їхнє визначення та опис, оцінка та класифікація за категоріями і видами.

 

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ПрАТ"Укргідроенерго" Комісія готує письмовий звіт, який підписується членами Комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в положенні про діяльність Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Генеральному директору, засновникам (учасникам) Товариства і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Товариства, а також може бути оприлюднений на офіційному веб-сайті ПрАТ "Укргідроенерго".

 

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором Товариства питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV цієї Антикорупційної програми та внутрішніми адміністративно-розпорядчими актами ПрАТ "Укргідроенерго".

 

9. Товариство не рідше ніж один раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

 

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Товариства, у тому числі – шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності ПрАТ "Укргідроенерго"

 

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Товариства, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення під час прийняття на роботу із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

 

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку ПрАТ "Укргідроенерго", положень про структурні підрозділи, колективного договору, а також до договорів, які укладаються Товариством.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфери діяльності ПрАТ "Укргідроенерго".

 

3. Ділові партнери Товариства (контрагенти, посередники, підрядники, субпідрядники, продавці, консультанти тощо) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг, а також надійності і безпеки функціонування виробництва.

ПрАТ "Укргідроенерго" прагне співпрацювати з діловими партнерами, котрі безумовно дотримуються вимог та положень чинного антикорупційного законодавства України.

З метою реалізації такої політики працівники Товариства, відповідальні за залучення ділових партнерів, зобов'язані:

1)    стежити за тим, щоб треті особи знали і дотримувалися Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" та вимог чинного антикорупційного законодавства;

2)    зважати на наявність у ділових партнерів системи заходів із запобігання корупції та оцінювати їх репутацію;

3)    включати до договорів із третіми особами відповідні антикорупційні застереження, затверджені адміністративно-розпорядчими документами Товариства.

 

4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Товариства розробляє (з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулює діяльність у цих сферах) Уповноважений та затверджує Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго".

 

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Товариства на предмет оцінки корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності ПрАТ "Укргідроенерго", що розробляються та затверджуються Уповноваженим.

У випадку виявлення за результатами антикорупційної перевірки корупційних ризиків або інших чинників, що можуть свідчити про скоєння або наміри до скоєння корупційного правопорушення наявним чи потенційним діловим партнером, Уповноважений складає письмову рекомендацію на адресу директора Департаменту організації закупівель та/або керівника відповідального підрозділу (ініціатора закупівлі), а у разі необхідності або відсутності відповідної реакції – на адресу Генерального директора Товариства, для прийняття подальшого рішення згідно з чинним законодавством.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 

6. Товариство може здійснювати відповідно до законодавства благодійну (спонсорську) діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 5 робочих днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і доповідає його Генеральному директору ПрАТ "Укргідроенерго".

 

7. Здійснення благодійної діяльності ПрАТ "Укргідроенерго" не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених Товариством спонсорських внесків та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

 

8. Для повідомлення працівниками Товариства про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Товариства. Така інформація повинна містити (відповідно до наказу ПрАТ "Укргідроенерго" № 119 від 06.07.15 року "Про організацію функціонування та порядок прийняття інформації на "телефон довіри" та "електронну пошту довіри"):

 • номери телефонів для здійснення повідомлень:
  (04596) 5-86-02 (внутрішній: 46-02) або (04596) 5-86-64 (45-40);
 • адреси електронної пошти для здійснення повідомлень dovira@ges.kv.energy.gov.ua або dovira1@ges.kv.energy.gov.ua;
 • години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: з 9.00 до 16.00 у робочі дні.

Спосіб реєстрації, порядок і строки розгляду Уповноваженим (підрозділом) повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлені в Положенні "Про порядок роботи з повідомленнями (інформацією), що надходять на адресу "Електронної пошти довіри", затвердженому Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" наказом № 141 від 17.08.15 року.

 

IV. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА

 

1. Працівники ПрАТ "Укргідроенерго" під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, корпоративної етики, принципів відкритості (крім інформації обмеженого доступу) та виробничої безпеки, дбайливо ставитися до майна Товариства, підвищувати своїми законними діями репутацію ПрАТ "Укргідроенерго".

 

2. Працівники Товариства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

 

3. Працівники Товариства діють об’єктивно та неупереджено, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

 

4. Працівники Товариства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ПрАТ "Укргідроенерго".

 

5. Працівники Товариства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених Законом.

 

6. Працівники ПрАТ "Укргідроенерго", незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Товариства, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать чинному законодавству України.

 

7. Працівники ПрАТ "Укргідроенерго" самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У випадку отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Товариства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", або її засновників (учасників) та Уповноваженого.

 

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ (КРІМ УПОВНОВАЖЕНОГО) ТОВАРИСТВА

 

1. Генеральний директор, директори філій та інші посадові особи і  працівники ПрАТ "Укргідроенерго", а також інші особи, котрі діють від імені Товариства мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

 

2. Генеральний директор, директори філій та інші посадові особи і працівники ПрАТ "Укргідроенерго" зобов'язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, цієї Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з урахуванням інтересів Товариства та відповідно до чинного законодавства України;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Товариства або іншими фізичними чи юридичними особами, з якими ПрАТ "Укргідроенерго" перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати Уповноваженого та Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Товариства;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Товариства;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Товариства.

 

3. Генеральному директору, директорам філій та іншим посадовим особам і працівникам ПрАТ "Укргідроенерго" забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Товариства чи його кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку зі здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Товариства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ПрАТ "Укргідроенерго" з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" до порушення вимог Закону чи цієї Антикорупційної програми;

7) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено чинним законодавством, в тому числі – частиною 2 Статті 60 Закону;

8) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до чинного законодавства.

 

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Товариством особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених чинним законодавством, зокрема – визначених у частині 2 Статті 60 Закону.

 

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками або посадовими особами ПрАТ "Укргідроенерго (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями всупереч економічним чи репутаційним інтересам Товариства, тобто – в якості одержання неправомірної вигоди за рахунок завдання шкоди Товариству, не допускаються.

Працівники та посадові особи ПрАТ "Укргідроенерго" можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у першому абзаці пункту 5 цього розділу.

У разі виявлення у службовому приміщенні подарунка, який може бути розцінений як пропозиція неправомірної вигоди за дії/бездіяльність на шкоду інтересам ПрАТ "Укргідроенерго", а також у разі надходження пропозиції такого подарунка працівники, посадові особи Товариства зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Товариства;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго".

Про виявлення майна або подарунка, що може бути неправомірною вигодою, складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду, та Уповноваженим і її безпосереднім керівником чи Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго".

У разі якщо майно або подарунок, що може бути неправомірною вигодою, виявляє Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" або Уповноважений, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків Генерального директора у разі його відсутності.

 

6. Працівники, Генеральний директор, директори філій та інші посадові особи, а також особи, котрі діють від імені ПрАТ "Укргідроенерго", утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо такий подарунок може бути розцінений як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Товариства.

Подарунки таким особам від імені посадових осіб ПрАТ "Укргідроенерго" можуть бути дозволені лише у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику ПрАТ "Укргідроенерго" щодо пропозицій подарунків від імені Товариства в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає Генеральний директор з урахуванням вимог чинного законодавства.

 

VI. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЙОМУ ПРАЦІВНИКІВ

 

1. Уповноважений ПрАТ "Укргідроенерго" призначається Генеральним директором Товариства відповідно до законодавства про працю. Згідно з  пунктами 8.7.5.29. та 8.9.11.19. Статуту Товариства кандидатура Уповноваженого погоджується Загальними зборами Товариства (Міненерговугілля України).

 

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

 

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

 

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Товариства.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

                                              

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

 

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві.

 

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений залучає працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу (Служба з реалізації антикорупційної програми) та фахівців філій (відокремлених структурних підрозділів), на котрих покладено виконання обов'язків з реалізації Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго", а також (за згодою Генерального директора) інших працівників Товариства.

Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовуються наказом Генерального директора "ПрАТ "Укргідроенерго". Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника Товариства або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого.

Покладання (звільнення від виконання) обов'язків з реалізації Антикорупційної програми Товариства на відповідних фахівців філій здійснюється наказом директорів філій за згодою Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" та Уповноваженого. Фахівці філій, на котрих покладено виконання обов'язків з реалізації Антикорупційної програми Товариства, в межах виконання цих обов'язків знаходяться в оперативному управлінні Уповноваженого.

 

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій у ПрАТ "Укргідроенерго" є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників) Товариства, Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", ділових партнерів Товариства, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

 

10. Засновники (учасники) та Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

 

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів ПрАТ "Укргідроенерго" з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження Генеральному директору внутрішні документи Товариства з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками та посадовими особами Товариства Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання Генеральному директору ПрАТ "Укргідроенерго" пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

 • працівників та посадових осіб Товариства, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • здійснених ПрАТ "Укргідроенерго" спонсорських внесків та благодійної діяльності;
 • проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;
 • проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;
 • повідомлень про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і забезпечити проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПрАТ "Укргідроенерго";

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати посадовим особам та іншим працівникам Товариства роз’яснення й консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Товариством заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Товариства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до затвердженого Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" щорічного тематичного плану-графіка навчання, який готується Уповноваженим;

18) брати участь у процедурах добору персоналу ПрАТ "Укргідроенерго" відповідно до вимог адміністративно-розпорядчої бази Товариства;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Товариства щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) забезпечувати оперативне управління та координацію діяльності фахівців філій, на котрих покладено виконання обов'язків з реалізації Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго", в межах виконання цих функцій;

21) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

 

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників та посадових осіб ПрАТ "Укргідроенерго" письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Товариства інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності ПрАТ "Укргідроенерго", у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом трьох робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх п

VII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ ТА ЗАСНОВНИКАМИ ТОВАРИСТВА

 

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік до 31 січня, а також на вимогу Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" на протязі року у встановлений ним термін, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

 

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних рекомендацій і пропозицій, в тому числі – щодо ініціювання через засновників Товариства, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), інших суб'єктів у справах запобігання корупції та суб'єктів законодавчої ініціативи заходів з усунення виявлених прогалин чи суперечностей в діючому антикорупційному законодавстві України (у випадку їх наявності).

 

3. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у відкритому доступі для всіх працівників ПрАТ "Укргідроенерго" в системі електронного документообігу, а також на офіційному веб-сайті Товариства.

4. Уповноважений звітує перед засновником Товариства – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля) – про результати виконання Антикорупційної програми у порядку та терміни визначені засновником.

Так, згідно з наказом Міненерговугілля України № 377 від 06.06.17 року, Уповноважений щоквартально до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає до Сектора з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля звіт про стан виконання Антикорупційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" та інформацію про вжиті заходи з усунення виявлених за результатами оцінки корупційних ризиків.

Зміст такого звіту обов'язково обговорюється Уповноваженим із Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" та погоджується останнім або особою, котра виконує обов'язки Генерального директора Товариства у разі його відсутності.

 

VIII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ, А ТАКОЖ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕЮ ЗАХОДІВ

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками та посадовими особами ПрАТ "Укргідроенерго" Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ПрАТ "Укргідроенерго" щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XІV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників та посадових осіб ПрАТ "Укргідроенерго" про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає Генеральному директору ПрАТ "Укргідроенерго". Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим. 

IX. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

1. Працівникам ПрАТ "Укргідроенерго" гарантується конфіденційність їх повідомлень Генеральному директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Товариства та повідомлень про факти підбурення працівників Товариства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Товариства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених в Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів ПрАТ "Укргідроенерго".

Генеральний директор Товариства забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників Товариства про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника ПрАТ "Укргідроенерго" або ділових партнерів Товариства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго".

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з Законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати. 

X. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Товаристві.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго", Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника. 

XІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ РОЗ’ЯСНЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ УПОВНОВАЖЕНИМ

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми Генеральний директор та інші посадові особи, працівники ПрАТ "Укргідроенерго" можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (в робочі дні з 9.00 до 16.00 год.) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 30 робочих днів (якщо звернення об'єктивно не може бути розглянуто в установлений термін, наприклад,  через необхідність з'ясувати питання в НАЗК, Міністерстві юстиції України, тощо), про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XІV Антикорупційної програми.

XІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В ТОВАРИСТВІ

1. Підвищення кваліфікації працівників ПрАТ "Укргідроенерго" у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" щорічного тематичного плану-графіка, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників, так і окремі заходи для посадових осіб Товариства.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", засновника (Міненерговугілля України), керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звітів Уповноваженого перед Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" та Міненерговугілля України.

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше семи відсотків загального обсягу робочого часу на рік.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XІV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Товариства відповідно до норм законодавства про працю та положень адміністративно-розпорядчих документів ПрАТ "Укргідроенерго". 

XІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Товариства або ознак вчинення працівником Товариства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", котрий вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Генеральним директором Товариства або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це Міненерговугілля України, яке вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" повідомляє про це Міненерговугілля України і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу Генеральний директор (а у випадку, описаному в абзаці 2 пункту 1 цього розділу, – засновник) Товариства зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом 3 робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування (порядок і строки проведення якого, встановлені адміністративно-розпорядчими актами ПрАТ "Укргідроенерго") з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" і може здійснюватися комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується Генеральним директором Товариства (Положення "Про порядок роботи з повідомленнями (інформацією), що надходять на адресу  "Електронної пошти довіри", затверджене наказом ПрАТ "Укргідроенерго" № 141 від 17.08.15 року).

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XV. ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"

Затверджений Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" 15.01.18 року за № 4/3

Сфера діяльності Товариства

Опис ризику

Оцінка (рівень) ризику

Способи усунення ризику

Очікуваний результат

1. Нормативне забезпечення діяльності Товариства

1.1. Невідповідність положень установчих документів, колективного договору або правил внутрішнього трудового розпорядку ПрАТ “Укргідроенерго” вимогам чинного антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній

Здійснення аналізу та внесення на його основі відповідних змін до положень Статуту, колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства на предмет відповідності вимогам діючого антикорупційного законодавства, зокрема:

- внесення пропозицій щодо коригування положень Статуту в частині, що стосується приведення у відповідність до вимог Статті 62. Закону України  “Про запобігання корупції” порядку затвердження Антикорупційної програми Товариства;

- чітке визначення в колективному договорі та правилах внутрішнього трудового розпорядку ПрАТ “Укргідроенерго” відповідальності працівників за порушення стандартів Антикорупційної програми.

Забезпечення відповідного коригування статутних документів, колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства у випадку змін антикорупційного законодавства.

Забезпечення необхідного рівня якості та актуальності адміністративно-розпорядчої бази Товариства в аспекті дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства.

Підвищення відповідальності працівників Товариства та забезпечення належного рівня їх ставлення до вимог та стандартів Антикорупційної програми.

 

1.2. Відсутність порядку проведення антикорупційної перевірки (експертизи, моніторингу) ділових партнерів, у результаті чого може відбутися залучення до співпраці небезпечних для репутації Товариства контрагентів.

Середній

Розробити порядок проведення в межах чинного законодавства антикорупційної перевірки (експертизи, моніторингу) ділових партнерів на предмет наявності корупційних ризиків.

Звернутися до НАЗК з метою отримання методичних рекомендацій чи роз’яснень щодо алгоритму дій Товариства відповідно до чинного законодавства в разі виявлення у контрагентів корупційних ризиків для розпорядчого закріплення такого алгоритму.

Забезпечення відповідності адміністративно-розпорядчої бази Товариства вимогам чинного антикорупційного законодавства.

Забезпечення уповноваженого підрозділу необхідним для виконання вимог Антикорупційної програми нормативним інструментарієм.

2 Публічні закупівлі

2.1. Порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель через недосконалість нормативної бази, регламенту проведення закупівель, договірної роботи.

Високий

Здійснення аналізу адміністративно-розпорядчої бази Товариства з питань закупівель на предмет відповідності чинному законодавству та внесення змін в разі необхідності до Порядку здійснення закупівель і ведення договірної ̈ роботи.

Забезпечення коригування антикорупційного застереження в типових договорах Товариства в напрямку конкретизації дій сторін договору, спрямованих на дотримання вимог антикорупційного законодавства в процесі його (договору) реалізації.

Забезпечення конкурентних умов у сфері закупівель і, як наслідок, усунення передумов до фінансових та іміджевих втрат Товариства.

Підвищення якості договірної дисципліни та рівня відповідальності сторін договору за дотримання вимог чинного законодавства.

2.2. Участь у процедурах закупівель наявних або потенційних ділових партнерів, пов’язаних з корупцією, які можуть бути залученими для отримання неправомірної вигоди.

Середній

Здійснення у межах чинного законодавства  антикорупційної перевірки (експертизи) ділових партнерів (переможців торгів) за відкритими державними реєстрами на предмет вчинення корупційних правопорушень, а також аналіз їх репутації на предмет доброчесності та відкритості із застосуванням ресурсів YouControl, DoZorro, інші...

Забезпечення належного рівня репутації Товариства.

2.3. Завдання економічної шкоди через участь у процедурах закупівель пов’язаних осіб шляхом підготовки тендерної документації (заявки) під конкретного учасника всупереч інтересам Товариства.

Середній

Забезпечення процесу створення та візування всієї документації з питань закупівель (заявка – тендерна документація – договір)  в єдиній автоматизованій системі документообігу.

Формування обґрунтованих, чітких та однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель.

Усунення передумов до нанесення економічної шкоди Товариству, запобігання корупційним правопорушенням.

2.4. Зловживання  членами Тендерного комітету або Центральної комісії своїми повноваженнями всупереч інтересам Товариства в процесі визначення (відхилення) переможця закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди або з іншого приватного інтересу.

Середній

Доводити до відома членів Тендерного комітету та Центральної комісії інформацію щодо кримінальної відповідальності за вчинення таких дій.

В разі встановлення фактів таких дій з боку членів Тендерного комітету чи Центральної комісії – інформувати правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Усунення передумов до нанесення економічної шкоди Товариству, запобігання корупційним правопорушенням, припинення можливого факту злочину.

2.5. Штучне завищення очікуваної вартості предмету закупівлі, в тому числі, у результаті змови учасників процедури закупівлі.

Низький

Здійснювати вибірковий моніторинг вартісних пропозицій на ринку аналогічних за якісними показниками товарів, робіт чи послуг.

Усунення передумов до нанесення економічної шкоди Товариству.

3. Розпорядження товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ), майном та вторинними ресурсами

3.1. Оприлюднення неповної інформації щодо предмету торгів або несвоєчасне її оприлюднення.

Середній

Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Товариства оголошення про організацію аукціону про продаж ТМЦ, майна та вторинних ресурсів не пізніше, ніж за 15 днів до дати завершення аукціону.

Забезпечити оприлюднення у строк, що не перевищує трьох робочих днів, на офіційному сайті Товариства інформації про результати аукціону з продажу ТМЦ, майна та вторинних ресурсів (з детальним описом проданих ТМЦ, їхньої ціни та назви покупця).

Забезпечення конкурентних умов у сфері реалізації чи оренди майна, продажу металобрухту та інших вторинних ресурсів, усунення передумов до фінансових втрат.

Забезпечення прозорості реалізації майна та вторинних ресурсів, що позитивно відобразиться на репутації Товариства.

3.2. Протиправне використання посадовими особами Товариства матеріальних цінностей в приватних інтересах, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, прибутку через використання своїх власних підприємств або привласнення.

Середній

Попередження посадових осіб Товариства про заборону Законом (Стаття 22.) “використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах”. В разі встановлення фактів таких дій з боку посадових осіб Товариства та ознак злочину – інформувати правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Усунення передумов до нанесення економічної шкоди Товариству, запобігання корупційним правопорушенням.

3.3. Можливі факти корупційних правопорушень через недосконалість нормативної бази у сферах розпорядження, оренди та реалізації (відчуження) майна, металобрухту.

Низький

Здійснення аналізу адміністративно-розпорядчої бази з питань розпорядження, оренди та реалізації (відчуження) майна і вторинних ресурсів на предмет забезпечення її положеннями конкурентних умов проведення конкурсів (торгів, конкурсів) у цій сфері та внесення відповідних змін у разі необхідності.

Забезпечення конкурентних умов у сфері реалізації майна та відчуження вторинних ресурсів.

Забезпечення відповідності адміністративно-розпорядчої бази Товариства вимогам чинного законодавства.

4. Управління персоналом.

4.1. Можливі факти корупційних правопорушень, спричинені привілейованим або завідомо упередженим ставленням керівників до підлеглих шляхом любіювання, просування на посади, преміювання окремих працівників. Приховування їх корупційної поведінки.

Середній

Запровадити періодичні вибіркові анонімні опитування (анкетування) серед працівників на предмет виявлення таких фактів.

В разі встановлення фактів формування близьких (в корупційному сенсі) або залежних стосунків між керівниками підрозділів та їх підлеглими – подавати пропозиції щодо ротації кадрів Генеральному директору ПрАТ “Укргідроенерго”.

Забезпечить довіру та прихильне ставлення працівників до антикорупційної політики Товариства.

Підвищить рівень відповідальності посадових осіб (керівників підрозділів) ПрАТ “Укргідроенерго” за дотримання етичної складової у відносинах з підлеглими.

5. Кадрові призначення

5.1. Відсутність порядку перевірки на предмет  вчинення корупційних правопорушень та погодження перед призначенням посадових осіб Товариства, у результаті чого на керівні посади можуть бути призначені особи,                                                               котрі притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень і схильні до скоєння злочинів з корисливих мотивів.

Середній

Внесення змін до адміністративно-розпорядчої бази ПрАТ "Укргідроенерго" в частині, що стосується обов'язкового погодження наказів щодо призначення посадових осіб Товариства із Службою з реалізації антикорупційної програми.

Усуне ризик призначення посадових осіб Товариства, котрі притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Усуне передумови до нанесення шкоди репутації Товариства.

 

XVІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

 

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) результатів (звіту) оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) відбувшихся змін антикорупційного або іншого (у сферах публічних закупівель, трудових відносин, тощо), пов'язаного з дотриманням стандартів, вимог чи положень Антикорупційної програми, законодавства України;

5) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, Генеральним директором та іншими посадовими особами ПрАТ "Укргідроенерго", а також з діловими партнерами Товариства щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також Генеральний директор і працівники Товариства.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, котрий їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

5. Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго", отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, Генеральний директор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій та працівниками (трудовим колективом) Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

7. Зміни до Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом та Типовою антикорупційною програмою.

Завантажити Антикорупційну программу приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» у форматі PDF

Завантажити Звіт за 2017 рік 4_2 від 15.01.18 року

Положення про порядок роботи з повідомленнями (інформацією) викривачів у ПрАТ "Укргідроенерго"

Звіт щодо стану виконання Антикорупційної програми та заходів з усунення виявлених корупційних ризиків у першому півріччі 2018 року

Інформацію про факти корупції та інші неправомірні дії працівників ПАТ "Укргідроенерго" необхідно надавати:

 • на "телефон довіри" (04596) 5-86-02 (внутрішній 46-02) або (04596) 5-86-64 (45-40);
 • на електронну пошту довіри dovira@uhe.gov.ua